ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนสวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน (QR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนสวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน (QR)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ แกรนสวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน พิชิตยอดเขากรอนเนอร์แกรต และ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟ เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส และ กลาเซียเอกซ์เพรส เที่ยวเมืองเซอร์แมทซ่ เมืองตากอากาศที่สวยงามของสวิต หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เมืองลอยเกอร์บาด เมืองสเปียซ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนสวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน (QR)
รหัสทัวร์
CH_QR00044
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.ค. 67 - 06 ม.ค. 68
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
139,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่

  2

  ลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • วันที่

  3

  อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT - เดินเที่ยวชมเมือง
 • วันที่

  4

  ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด
 • วันที่

  5

  ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น – เมืองสเปียซ – ทะเลสาบธูน – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่

  6

  เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น
 • วันที่

  7

  อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ - ซูริก – ชมเมือง
 • วันที่

  8

  ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
148,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
148,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
158,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
148,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
148,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,888
พักเดี่ยว
28,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
158,888
พักเดี่ยว
30,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
158,888
พักเดี่ยว
30,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 148,888 - - 28,000 - - 26
03 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 148,888 - - 28,000 - - 26
09 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 158,888 - - 28,000 - - 26
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 148,888 - - 28,000 - - 26
27 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67 148,888 - - 28,000 - - 26
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 145,888 - - 28,000 - - 26
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 145,888 - - 28,000 - - 26
22 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 145,888 - - 28,000 - - 26
08 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 139,888 - - 28,000 - - 26
15 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 139,888 - - 28,000 - - 26
29 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67 139,888 - - 28,000 - - 26
06 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 139,888 - - 28,000 - - 26
25 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 158,888 - - 30,000 - - 26
29 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68 158,888 - - 30,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน