รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) (FD540 : 18:00 - 22:20)
 • วันที่

  2

  ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ร้านยาจีน - เทียนจื่อซาน – ลิฟต์แก้วไป่หลง - จุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย – เขาอวตาร OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว ท่านละ 400 หยวน
 • วันที่

  3

  ชิมชาผู่เอ๋อร์ – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู - ผลิตภัณฑ์หยก - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ภาพวาดทราย OPTION : เทียนเหมินซาน ท่านละ 680 หยวน
 • วันที่

  4

  เครื่องนอนยางพารา - เมืองฝูหรง – น้ำตกฝูหรง - เฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ถนนสือป้าน
 • วันที่

  5

  เฟิ่งหวง – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (FD541 : 23:25 - 01:40)

01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
17,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
19,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
23,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
23,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
18,499
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66 13,999 17,499 - 4,500 - - 26
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
02 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 66 15,999 19,499 - 4,500 - - 26
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 19,999 23,499 - 4,500 - - 26
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 19,999 23,499 - 4,500 - - 26
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 14,999 18,499 - 4,500 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง