รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต
 • วันที่

  2

  เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
 • วันที่

  3

  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ

28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
20,899
เด็กมีเตียง
20,899
เด็กไม่มีเตียง
20,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,899
เด็กมีเตียง
18,899
เด็กไม่มีเตียง
18,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,899
เด็กมีเตียง
21,899
เด็กไม่มีเตียง
21,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,899
เด็กมีเตียง
18,899
เด็กไม่มีเตียง
18,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,899
เด็กมีเตียง
21,899
เด็กไม่มีเตียง
21,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,899
เด็กมีเตียง
25,899
เด็กไม่มีเตียง
25,899
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,899
เด็กมีเตียง
32,899
เด็กไม่มีเตียง
32,899
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,899
เด็กมีเตียง
32,899
เด็กไม่มีเตียง
32,899
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
เด็กไม่มีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,899
เด็กมีเตียง
18,899
เด็กไม่มีเตียง
18,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,899
เด็กมีเตียง
18,899
เด็กไม่มีเตียง
18,899
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
4,900
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 20,899 20,899 20,899 4,000 4,900 - 24
01 พ.ย. 66 - 04 พ.ย. 66 18,899 18,899 18,899 4,000 4,900 - 24
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 21,899 21,899 21,899 4,000 4,900 - 24
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 18,899 18,899 18,899 4,000 4,900 - 24
09 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 21,899 21,899 21,899 4,000 4,900 - 24
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 25,899 25,899 25,899 4,500 4,900 - 24
29 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 32,899 32,899 32,899 6,500 4,900 - 24
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 32,899 32,899 32,899 6,500 4,900 - 24
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 19,899 19,899 19,899 4,000 4,900 - 24
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 18,899 18,899 18,899 4,000 4,900 - 24
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 18,899 18,899 18,899 4,000 4,900 - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง